De jongste útjouwerij fan Fryslân, dat is De Boekebei: Frisse Fryske boeken mei in fruitich smaakje.