Kontaktgegevens:

info@deboekebei.nl
06 107 701 65

058 251 9402

Skriuwadres:
Utjouwerij De Boekebei
Sânpaed 34

9024 ED
Weidum

Oprjochtingsjier: 2018

KvK nûmer: 63972700
Rekkennûmer: NL11 KNAB 0257 2971 54 - op namme fan Janneke de Boer Tekst en Kommunikaasje

 

Dizze website en alles wat dêr op stiet falle ûnder it kopijrjocht. Wolst teksten of ôfbyldings fan dizze site ôf brûke en publisearje op in frij tagongklik plak? Dat kin neidatst skriftlik tastimming oan ús frege hast, of skilje ús eefkes.
 

Utjouwerij De Boekebei nimt ôfstân fan alle oanspraaklikens foar skea, hokfoar dan ek, dy't op watfoar wize dan ek yn ferbân brocht wurde kin mei dizze website.

Kontaktformulier:

Dankewol!