In lytsskalige útjouwer fan Fryske boeken, dat is De Boekebei.

 

In útjouwerij dêr't kreativiteit, eigensinnigens & ambysje boppe-oan steane. Foar frisse Fryske boeken mei in positive ynstek en in fruitich smaakje. 

De yn 2018 oprjochte útjouwerij hat as doel it Frysk tichterby de jeugd te bringen, dit wolle wy berikke troch folweardige berneboeken tsjin in lytse priis op de merk te setten. 

De Boekebei stiet foar kwaliteit, fernijing en kontinuïteit: Wy bringe fleur op de Fryske boekeplanken.