Geheimen út ’e Boskberch - Huningdrippen

Bestelle dochst ienfâldich yn it winkeltsje: Folje dyn namme en adregegevens yn op it bestelformulier, jou oan hoefolle eksimplaren ast hawwe wolst en it faktuer krijst yn in e-mail; handich!

Leeftiidsyndikaasje GueB
6+

 

Kosten

It boek oer de alder-, alder-, alderlêste bij fan hiel Fryslân kostet €10,- it stik. Kinst it ôfhelje, opstjoere litte (= +€3,80 brievebuspakket) of, ast yn in sirkel fan 5 kilometer om Weidum hinne wennest, fergees besoarge krije.

Boekhannel

It boek is te krijen by ferskate Fryske boekhannels. Fynst it ûnder oare by Warenhuis Van der Velde (Wommels), Boekhandel Burgum (Burgum), Afûk (online en oan de Bûterhoeke) en by Dagbesteding In Bildt (Minnertsgea).