Geheimen út ’e Boskberch - Huningdrippen

Fragen oer it leverjen fan boeken, boekhannelskoarting of oare saken besprek ik graach mei dy; stjoer dan in e-mail of folje ûndersteand kontaktformulier yn.


De Boekebei is in lytsskalige útjouwerij dêr't kreativiteit, eigensinnigens & ambysje boppe-oan steane.

Foar frisse Fryske boeken mei in positive ynstek en in fruitich smaakje. 

Geheimen út 'e Boskberch giet oer freonskip, duorsumens, natoer- & miljeuedukaasje en is grappich, edukatyf en aktueel. It is dan ek poergeskikt foar dosinten yn it primêr ûnderwiis.

Leeftiidsyndikaasje GueB

6+

Bedankt!