thumbnail_IMG_0678.jpg

Geheimen út ’e Boskberch - Huningdrippen

De Boskberch, dêre yn it Drintsk-Fryske Wâld, draacht al iuwenlang in grut geheim yn him. Nimmen dy’t it wit. Yn ‘Geheimen út ’e Boskberch’ nimme de trije slakken Bearend, Sofy en frou D. dy mei de berch yn. Do leaust dyn eagen én dyn earen net, ast ûntdekst wat him dêre, yn dy berch, allegear ôfspilet.

 

Duorsume geheimen
De karakters en aksessoires yn Geheimen út `e Boskberch binne makke fan recycled materiaal sa as âlde sjirts, tafellekkens, fearkes út ‘Rôversguod’, plakbaltsjes, strykkralen, rommellaadfynsten, fûgeltsjesân, brânhout, rommelmerkeskatten, klaai en stiennen.

 

Ek lekker lêze?

It nagelnije berneboek Geheimen út ’e Boskberch bestelst hjirre, hiel ienfâldich.
Folje dyn namme en adregegevens yn op it bestelformulier, jou oan hoefolle 
eksimplaren ast wolst en it faktuer krijst yn in e-mail; handich!

Leeftiidsyndikaasje
6+

 

Kosten

It boek oer de alder-, alder-, alderlêste bij fan hiel Fryslân kostet €10,- it stik.
Kinst it ôfhelje, opstjoere litte (= +€3,80 brievebuspakket) of, ast yn in sirkel fan 5 kilometer om Weidum hinne wennest, fergees besoarge krije.

Stipers GueB:
Provinsje Fryslân
Feitsma Fûns - Fûûns fwar it Frysk
Boersma-Adema Stichting
Douwe Kalma Stifting
P.W. Janssen’s Friesche Stichting

Meiwurkers:

Konsept: Janneke de Boer

Tekst en yllustraasjes: Janneke de Boer

Fotografy: Piet Douma PDF-Grafie

Foarmjouwing: Sanne Hiddema
Redaksje: Janny Bottema
Tekstkorreksje: Wieke de Haan

Drukker: Van der Eems

Mei tank oan:

Peke Douma
Siske Douma
Tjitske van der Meer
Sybren van der Heide
Ruurdtje Anema
NME De Klyster
Botanische Tuin De Kruidhof
Silence of the Bees LF2018
Gemeente Ooststellingwerf

Dankewol!